Цагийн хуваарь


Өдөр\Цаг 1 2 3 4 5 6 7
Даваа

Лекц 7-304 тоот


Семинар Бл-404 тоот
Лекц ТВ-каал
Мягмар
Семинар 7-402 тоот
Семинар 7-102 тоот
Лекц 7-106 тоот

Семинар Бл-404 тоот Семинар Бл-404 тоот
Лхагва
Семинар 7-402 тоот
Лекц 7-304 тоот
Семинар 7-402 тоот


Пүрэв
Баасан